Standard salgs- og leveringsbetingelser gjeldende for alle Minel sine datterselskap. 

Dokument oppdatert 02.01.2020

1. Anvendelsesområde og rang 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal anvendes ved enhver leveranse fra Minel, dersom det ikke foreligger noen annen skriftlig avtale mellom kunden og Minel som uttrykkelig avviker fra eller endrer salgs- og leveringsbetingelsene. Dersom det oppstår tvil om tolkningen, skal det som fremgår av tilbudsbrev eller den skriftlige avtalen mellom partene ha forrang. Krav til skriftlighet er oppfylt ved sending og mottak av e-post. 

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder uavhengig av om kunden har gjort bestillingen via e-post, telefon eller på annen måte. Kundens angivelse av spesielle eller generelle vilkår i bestillinger eller lignende skal ikke anses som en fravikelse av nærværende salgs- og leveringsbetingelser med mindre Minel uttrykkelig har godtatt en slik fravikelse skriftlig.

2. Gyldighet 

Med mindre annet er sagt i tilbudsbrev fra Minel, har tilbudet gyldighet i 45 dager fra utstedelsesdato. Eventuelle forbehold vedrørende tilbudet må fremsettes av kunden skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Minel står fritt til å velge om kundens forbehold skal aksepteres. 

Muntlige prisantydninger fra Minel sine ansatte er kun å anse som veiledende. Slike prisantydninger er uforpliktende. 

Minel kan endre trykkfeil og/eller skrivefeil uten at det gir grunnlag for noe krav fra kunden. 

3. Regelverk 

Dersom ikke annet fremgår av nærværende salgs- og leveringsbetingelser, eller det som for øvrig avtales skriftlig mellom partene, gjelder de til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser. 

4. Oppdraget 

Minel utfører oppdraget i henhold til den skriftlige avtale som inngås med kunden. Følgende omfattes ikke av våre tilbud med mindre annet er skriftlig avtalt: 

 • Bortkjøring av søppel. 
 • Tildekking av gulv/dører for å begrense støv og smuss. 
 • Eventuelle kostnader til reise- og overnatting. 
 • Nedvasking under- og etter avsluttet arbeid. 

Tilleggsarbeider og endringsarbeider skal avtales skriftlig og utføres ikke uten slik forutgående skriftlig avtale. Unntatt er tilleggsarbeider etter Håndverkertjenesteloven § 9 (3). 

Kunden er forpliktet til å bidra med den medvirkning som trengs for at Minel skal kunne gjennomføre sitt oppdrag. 

Dersom forhold hos kunden, etter Minel sin rimelige oppfatning, gjør det vanskelig å oppfylle krav til god HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet), kan Minel ansvarsfritt stanse hele eller deler av leveransen inntil forholdene er tilfredsstillende. 

5. Endringer og avbestillinger 

Alle endringer i leveransen, skal avtales skriftlig mellom Minel og kunden, jf. også punkt 4 ovenfor. 

Tilleggsarbeid som oppstår pga. ukjente hindringer vil bli tilleggsfakturert iht. gjeldende time- og materiellpriser. 

Forbrukerkunder kan avbestille oppdraget helt eller delvis. Er arbeidet påbegynt, kan forbrukerkunden kreve at Minel så snart som mulig innstiller arbeidet helt eller delvis. Minel kan likevel utføre oppdraget så langt det er nødvendig for å sikre tilbakeholds- og salgsrett dersom forbrukerkunden ikke betaler eller stiller betryggende sikkerhet for det krav Minel har i henhold til følgende avsnitt. 

Minel har krav på oppgjør for den del av oppdraget som er utført, og vederlaget skal da settes til den pris som ville vært avtalt dersom oppdraget kun omfattet den del som er utført. 

Ved avbestilling fra forbrukerkunden kan Minel kreve erstatning for det tap selskapet påføres som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tapt fortjeneste så langt Minel kan godtgjøre at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag for andre. 

Ved avbestilling av mindre servicearbeid mindre enn en hel arbeidsdag før avtalt tid, vil det bli fakturert oppmøte med minstepris ihht. Minel sine satser. 

Næringsdrivende kunder har ikke avbestillingsrett. 

6. Leveringstid 

Oppdraget gjennomføres innen en frist som er avtalt mellom partene og ellers ved den fremdrift som kunden med rimelighet kan forvente. Er det avtalt et tidsrom for levering, har Minel rett til å velge tidspunktet, med mindre det er skriftlig avtalt at valget tilkommer kunden. 

7. Pris/vederlag 

Alle priser fra Minel er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og offentlige avgifter. 

Ved fastpristilbud er reisetid, servicebil, dokumentasjon, miljøavgifter, m.m. med i fastpristilbudet. 

Hvis ikke annet er avtalt må minst 80% av fastpristilbudet bestilles og utføres for at fastpristilbudet skal være gyldig. 

Har Minel gitt et prisoverslag som grunnlag for den avtale som er inngått, skal sluttprisen ikke avvike vesentlig fra oppgitt beløp og aldri mer enn [15] %. 

Ovennevnte gjelder ikke dersom annen prisregulering uttrykkelig er skriftlig avtalt mellom partene. 

Dersom det ikke er avtalt fast pris og heller ikke er gitt prisoverslag, gjelder følgende for fastsettelse av vederlaget: 

Vederlaget beregnes etter medgått tid og medgåtte materialer etter de til enhver tid gjeldende vilkår som Minel benytter. 

Dette innebærer følgende:

 • Timer faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende timepriser. 
 • Servicebil/reise faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. 
 • Materiell faktureres etter de priser som Minel til enhver tid benytter. 
 • Offentlige avgifter og gebyrer faktureres også, og viderefaktureres uten påslag. 

Minel har alltid, uavhengig av hva som måtte være avtalt om pris og vederlagsberegning, rett til å oppjustere sine priser, dersom og i den utstrekning offentlige avgifter, skatter, toll, fraktkostnader etc. medfører økte kostnader og/eller redusert fortjeneste for Minel. 

Minel har alltid og uten nærmere avtale rett til pristillegg for tilleggs- eller endringsarbeider, ekstra materialer, arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side eller andre pristillegg som er hjemlet i disse salgs- og leveringsbetingelser og/eller skriftlig avtale mellom partene. 

8. Betalingsbetingelser 

Dersom ikke annet er avtalt når det gjelder tidspunkt for betaling, gjelder følgende: 

 • For oppdrag med varighet under én måned: Ved avsluttet leveranse med 10 dagers betalingsfrist. 
 • For leveranse med varighet over én måned fakturerer Minel 100 % av utført kontraktsverdi på det tidspunkt faktura sendes. Faktura sendes da én gang pr. måned med 10 dagers betalingsfrist. 
 • Tilleggsarbeid, endringer, materiell og timer som skal faktureres etter medgått tid faktureres månedlig. 
 • Ved forsinket betaling påløper rente i henhold til norsk lov om forsinkelsesrenter. 
 • Minel har salgspant i leveranse inntil leveranse med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er oppgjort. Så lenge Minel har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt og kan ikke (i) inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, utleie eller utlån, pantsette eller gi utlegg i leveransen, (ii) bearbeide, sammenføye eller sammenblande leveransen med egen eller 3. manns eiendom og/eller (iii) bruke leveransen til annet enn normal drift. 

9. Garanti og reklamasjon 

Minel gir ikke garantier utover det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter at fakturaen er mottatt. 

Reklamasjon på installasjonen/utførte arbeider skal skje uten ugrunnet opphold for å ha gyldighet. 

Materiell og utstyr garanteres i flg. leverandørens garantibestemmelser, eller ihht. Kjøpsloven. 

Garantien bortfaller i sin helhet hvis andre griper inn i anlegg som er levert og montert av Minel. 

10. Kredittopplysninger 

Minel har rett til å innhente kredittopplysninger om kunden, og kan etter vurdering kreve bankgaranti før arbeidene igangsettes. 

11. Ansvarsbegrensning 

Minel er kun erstatningsansvarlig for økonomisk tap kunden påføres som en direkte følge av Minel sin utførelse av oppdraget og da kun for følger som er innenfor Minel sin kontroll. Minel er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder, men ikke begrenset til datatap, driftstap, rentetap, tapt fortjeneste, tap hos tredjeperson eller andre økonomiske konsekvenstap.

Kunden har tapsbegrensningsplikt og skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å begrense sitt tap. 

For skade på annet enn ting/eiendomsdel som oppdraget fra Minel omfatter eller på noe annet som har nær og direkte sammenheng med oppdraget eller eiendommen, kan kunden kun kreve erstatning dersom feilen skyldes feil eller forsømmelse fra Minel sin side. Denne bestemmelsen gjelder kun i tilfeller der kunde er forbruker. 

Overfor næringsdrivende kunder er Minel sitt totale erstatningsansvar, inkludert underleverandører, for alle krav av alle typer under enhver omstendighet begrenset til kontraktssummen. Næringskunden skal forsvare, erstatte og holde Minel skadesløs i tilfelle Minel sitt ansvar skulle overskride ovennevnte beløp. 

12. Force majeure 

Minel er ikke ansvarlig for unnlatelse av oppfyllelse av de forpliktelser som følger av avtalen dersom unnlatelsen skyldes en force majeure-situasjon, herunder, men ikke begrenset til arbeidskonflikter, ulykke, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, krig, terrorhandling, sivile uroligheter, brann, oversvømmelse, eksplosjon, manglende forsyninger, pålegg fra myndigheter, svik, uregelmessigheter i brudd på kommunikasjonslinjer eller andre årsaker som ligger utenfor Minel sin kontroll. 

Dersom Minel ønsker å påberope seg ansvarsfrihet i henhold til dette punktet, skal Minel når force majeuresituasjonen har inntruffet varsle kunden om dette så snart som mulig og uten ugrunnet opphold. 

Force majeure kan gjøres gjeldende i det antall dager som force majeuresituasjonen varer. Når force majeuresituasjonen opphører, er Minel forpliktet til å varsle kunden om dette snarest og uten ugrunnet opphold. 

13. Taushetsplikt og fortrolighet 

Partene forplikter seg til verken direkte eller indirekte å videreformidle fortrolig informasjon til tredjepart uten at den andre parten uttrykkelig har samtykket skriftlig til dette. 

14. Verneting 

Partene vedtar (kommune der respektivt Minel-selskap har forretningskontor) som rett verneting for eventuelle tvister tilknyttet avtalen.